Algemene Voorwaarden - Op jouw gezondheid

Inhoud Algemene Voorwaarden:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Op jouw gezondheid

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen cliënt gebruik kan maken van het herroepingsrecht;

Cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, of een bedrijf of organisatie, die een overeenkomst op afstand aangaat met Op jouw gezondheid;

Coachtraject: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over langere tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat cliënt of Op jouw gezondheid in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Op jouw gezondheid: de aanbieder van producten en/of diensten op afstand aan cliënt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Op jouw gezondheid georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat cliënt en Op jouw gezondheid gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Op jouw gezondheid.

Artikel 2 –Op jouw gezondheid

Op jouw gezondheid

Hintham 78, 5246AH Rosmalen

KvK-nummer: 86818899

Btw-identificatienummer: NL004319184B70

www.opjouwgezondheid.nl

vragen@opjouwgezondheid.nl

06-10886374

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Op jouw gezondheid en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Op jouw gezondheid en cliënt.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Op jouw gezondheid zijn in te zien en zij op verzoek van cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan cliënt ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door cliënt op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van cliënt langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan cliënt zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. Op jouw gezondheid is te allen tijde gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door cliënt mogelijk te maken. Als Op jouw gezondheid gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Op jouw gezondheid niet.

Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Op jouw gezondheid de prijs garandeert;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor cliënt te raadplegen is;

de manier waarop cliënt, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een traject.

 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door cliënt van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Op jouw gezondheid onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Op jouw gezondheid is bevestigd, kan cliënt de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Op jouw gezondheid passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien cliënt elektronisch kan betalen, zal Op jouw gezondheid daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Op jouw gezondheid kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Op jouw gezondheid op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Op jouw gezondheid gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Op jouw gezondheid zal bij het product of dienst aan cliënt de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door cliënt op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Op jouw gezondheid waar cliënt terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop cliënt van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Op jouw gezondheid deze gegevens al aan cliënt heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een coachtraject is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft cliënt de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door cliënt of een vooraf door cliënt aangewezen en aan Op jouw gezondheid bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal cliënt zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of cliënt het product wenst te behouden. Indien cliënt van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal cliënt het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Op jouw gezondheid retourneren. Indien nodig kunnen instructies worden opgevraagd bij Op jouw gezondheid.

Wanneer cliënt gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is cliënt verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Op jouw gezondheid. Nadat cliënt kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient cliënt het product binnen 14 dagen retour te sturen. Cliënt dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien cliënt na afloop van de hiervoor genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan Op jouw gezondheid heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft cliënt de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal cliënt zich richten naar de door Op jouw gezondheid bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien cliënt een bedrag betaald heeft, zal Op jouw gezondheid dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Op jouw gezondheid. In het geval van een traject dat opgestart is binnen de herroepingstermijn dan hangt de hoogte van het terug te betalen bedrag af van de reeds geïnvesteerde tijd door Op jouw gezondheid.

Op jouw gezondheid behoudt zich het recht voor in bijzondere situaties administratiekosten in rekening te brengen, dan wel te verrekenen met de terugbetaling.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Op jouw gezondheid kan het herroepingsrecht van cliënt uitsluiten voor bepaalde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Op jouw gezondheid dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door Op jouw gezondheid tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van cliënt;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Op jouw gezondheid geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan cliënt de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiënische producten waarvan cliënt de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van cliënt is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of heffingen anderszins.

In afwijking van het vorige lid kan Op jouw gezondheid producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Op jouw gezondheid geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Op jouw gezondheid dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. cliënt de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Op jouw gezondheid niet verplicht volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

Op jouw gezondheid staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door Op jouw garantie, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die cliënt op grond van de overeenkomst tegenover Op jouw gezondheid kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering aan Op jouw gezondheid schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van Op jouw gezondheid komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Op jouw gezondheid is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door cliënt, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

Cliënt de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Op jouw gezondheid en/of op de verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Op jouw gezondheid zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat cliënt kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Op jouw gezondheid geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij cliënt akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt cliënt hiervan uiterlijk 30 dagen nadat cliënt de bestelling geplaatst heeft bericht. Cliënt heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Op jouw gezondheid het bedrag dat cliënt betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Op jouw gezondheid zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Op jouw gezondheid tot het moment van bezorging aan cliënt of een vooraf aangewezen en aan Op jouw gezondheid bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Coachtrajecten: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

Cliënt kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste één maand.

Cliënt kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door cliënt verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. Deze termijn vangt aan nadat cliënt de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Op jouw gezondheid te melden.

In geval van wanbetaling van cliënt heeft Op jouw gezondheid behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan cliënt kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

Op jouw gezondheid behandelt een klacht overeenkomstig de volgende procedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Op jouw gezondheid, nadat cliënt de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Op jouw gezondheid ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Op jouw gezondheid binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient cliënt zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft cliënt de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Op jouw gezondheid als cliënt stemmen in met deze bindende uitspraak. Indien aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie kosten zijn verbonden, dan komen die voor rekening van cliënt.

Een klacht schort de verplichtingen van Op jouw gezondheid niet op, tenzij Op jouw gezondheid schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Op jouw gezondheid, zal Op jouw gezondheid naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 Op jouw gezondheid verplicht zich om zich te verzekeren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van Opdrachten.

15.2 De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de in lid 1 bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Als om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van Op jouw gezondheid, geen uitkering krachtens de in lid 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat Cliënt in de laatste zes maanden aan Op jouw gezondheid heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt.

15.3 Op jouw gezondheid is evenwel niet aansprakelijk voor:

 1. bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Cliënt aan Op jouw gezondheid of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Cliënt;
 2. bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Op jouw gezondheid ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Op jouw gezondheid daaronder niet begrepen), ook als deze werkzaam zijn bij een met Op jouw gezondheid verbonden organisatie;
 3. bij Cliënt of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, stagnatie in de normale gang van zaken in de onderneming van Cliënt;
 1. aanspraken van betrokkenen jegens Cliënt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Op jouw gezondheid, in welk geval de aansprakelijkheid van Op jouw gezondheid is beperkt tot het bepaalde in lid 2.

15.4 Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat Cliënt Op jouw gezondheid terstond na ontdekking van een tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt. Op jouw gezondheid heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Cliënt ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering.

15.5 Een vordering tot vergoeding van schade moet uiterlijk binnen dertig dagen nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Op jouw gezondheid zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

15.6 Cliënt vrijwaart Op jouw gezondheid in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Cliënt aan Op jouw gezondheid onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Cliënt aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, of veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Op jouw gezondheid.

Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Op jouw gezondheid en cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien cliënt woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van cliënt zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door cliënt op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Op jouw gezondheid draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders